jueves, 17 de enero de 2013

Tema 4. Factors interpersonals del procés d'ensenyament-aprenentatge


INTERACCIÓ MESTRE-ALUMNE

Expectatives del mestre

Els mestres desenvolupen les seves expectatives cap a l’alumne en les primeres impressions, però també en les informacions que li donen altres mestres. Això pot ser negatiu, ja que normalment aquestes expectatives difícilment canvien, solem ser fidels a aquelles primeres impressions o informacions, i això ens crea una mirada diferent cap a l’alumne. A conseqüència d’això els tractem de forma diferent, no els demanem les coses iguals, canvia la nostra forma de preguntar-los les coses, els hi parlem diferent, etc.

Aquesta actuació del mestre porta al nen a tenir també una actuació, diferent depenent de com es senten. Si el nen sap que el mestre té unes expectatives altes cap a ell posarà més atenció, participarà més i tindrà més persistència a l’hora del procés educatiu, en canvi si el nen nota unes expectatives baixes cap a ell per part del mestre, farà tot el contrari.

En resumides comptes, hem de tractar a tots els infants per igual, ja que tots tenim dret a que ens donin l’oportunitat d’escoltar-nos o de fer les coses, ja sigui bé o malament. Hem de fer-los veure que dels errors s’aprèn i que ningú és perfecte, ja que sempre comentem errors. 


EL MESTRE: CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCADOR I EL RENDIMENT ESCOLAR

Personalitat del mestre

Hi ha dos tipus de mestre:
· El mestre afectiu-emocional: és aquell que té comprensió, acceptació, empatia, amabilitat, implicació, pacient, reflexiu i que es fa respectar. Té en compte els aspectes emocionals del desenvolupament de l’infant.
·  El mestre intel·lectual-directiu: és un mestre molt implicat i valora molt l’esforç de l’alumne. Té en compte si els aprenentatges del nen estan ben consolidats.

En conclusió, els dos tipus de mestres són positius sempre i quan es donin a la vegada, encara que lo més important és que el mestre tingui en compte els aspectes emocionals dels nens perquè si aquest aspecte no es dóna bé difícilment s’aconseguiran els altres.


El rol del mestre

El rol del mestre ha estat molt canviant aquests darrers anys. Avui en dia la societat exigeix als mestres molta responsabilitat, ja que volen que apart de que ensenyin coneixements, també eduquin als infants, perquè aquests no venen educats des de casa.

L’eficàcia docent del mestre

Per a que un mestre sigui eficaç ha de tenir en compte:
·         Les necessitats del infants i respondre a elles.
·         La diversitat d’aprenentatges i els ritmes de cada nen.
·         Ha de ser empàtic, afectiu, pacient, comprensiu,etc.
·         Potenciar l’aprenentatge cooperatiu.
·         Seguir aprenent sobre la seva pròpia pràctica i seguir formant-se.
·         Col·laborar amb les famílies i entorn escolar.
·         Aportar als infants valors.

Estil d’ensenyament del mestre

Existeixen tres tipus d’estil de mestre:
·  Autoritari: És aquell que renya, fa atacs personals, compara als infants, elogia al que ho fa bé, inhibeix als nens i orienta l’activitat.
·  Democràtic: És aquell que valora més els fets i no la personalitat, afavoreix que les iniciatives surtin dels propis infants i quan l’activitat no funciona deixa que els nens la refessin, per a que així treballin amb més seguretat i autonomia.
·  Laissez-faire: És aquell que deixa fer als infants el que volen i no s’implica per res.

Diferents autors varen fer un estudi sobre els estils d’aprenentatge:
·  Flanders: En els seu estudi va deixar patent que quan el mestre afavoreix la iniciativa dels alumnes, la participació i considera les seves idees, els resultats són millors i els infants manifesten actituds més positives cap al mestres i al treball escolar.
·  Bennet: Va estudiar diferents estils d’ensenyament i els efectes que podien produir en el aspectes cognitius i afectius dels aprenentatges dels alumnes.
-        Mestres progressistes-liberals: Potencien la motivació intrínseca, l’agrupament dels infants és més flexible, la selecció de treball la fan els nens.  
-        Mestres tradicionals- formals: Potencien la motivació extrínseca, el mestre elegeix la feina, l’agrupament dels infants és fixe i afavoreix més el treball individual, i controla el rendiment i la disciplina. 
·  Rosenshine i stevens: Va observar el comportament instructiu del mestre i com ho correlaciona amb el rendiment dels seus alumnes. Les estratègies que va proposar per a un rendiment eficaç són:
-        La revisió per part del mestre del treball assignat.
-        Com presentava els nous continguts o habilitats.
-        Com supervisa la pràctica de l’alumne.
-        Com fa les correccions i la retroalimentació.
-        Com potència la pràctica independent de l’alumne.
-        Com revisa setmanalment i mensualment els aspectes treballats.


INTERACCIÓ ALUNME-ALUMNE

La interacció entre els alumnes és molt important per a que els nens aprenguin a socialitzar-se, adquireixin competències socials, aprenguin a ser empàtics, etc.
El relacionar-se amb altres persones t’ajuda a crear la teva pròpia identitat, a més que també t’obri portes cap a l’ensenyament, ja que pots aprendre moltes coses dels altres, però també els altres de tu.

PRÀCTICA EDUCATIVA FAMILIAR

Que les famílies es sentin part de l’escola, que tinguin el seu lloc, és fonamental ja que aquesta participació és positiva tant per als infants com per al col·legi. Aquestes ens poden ajudar a fer activitats, a decorar el col·legi, a fer tallers amb els infants, explicar-los els seus coneixements, etc. Però no sempre ha de ser l’escola qui ha d’innovar, els pares també poden fer propostes als mestres i tenir iniciativa en algun projecte.

LA DISCIPLINA A L’AULA

La disciplina segons la RAE és l’observança de les lleis i els ordenaments. Per aquest motiu és important que la mestra posi les normes amb l’aprovació de tots els infants, i si es necessari, que algunes d’aquestes normes estiguin fetes per ells. També és convenient que aquestes normes estiguin argumentades i sobretot la mestra ha de saber que ella ha de ser la que il·lustri amb l’exemple.

Els nens han d’aprendre que si aquestes normes s’incompleixen hi haurà que actuar amb exigència però amb disposició al diàleg. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario